Algemene voorwaarden Van Ham Online Media Group B.V.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Van Ham Online Media Group B.V. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Ham Online Media Group B.V. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Van Ham Online Media Group B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat gegevens die op de site worden gepubliceerd onverhoopt onvolledig en/of onjuist zijn. Van Ham Online Media Group B.V.is hiervoor niet aansprakelijk.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Van Ham Online Media Group B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren.

Hoewel Van Ham Online Media Group B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website (via internet) verzonden dan wel gedeeld worden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Van Ham Online Media Group B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Van Ham Online Media Group B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Gebruikersvoorwaarden Van Ham Online Media Group B.V.

Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Content: alle tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, computerprogrammatuur, scripts en alle andere materialen die in of door middel van de Uitgaven worden gepubliceerd, dan wel die door een Gebruiker gedownload of geüpload (kunnen) worden, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn.

Daar waar in deze Gebruiksvoorwaarden “Uitgave” staat, wordt daaronder mede verstaan de daarin vervatte Content;

Digitale Uitgaven: onder meer (mobiele) websites en (mobiele) applicaties alsmede overige vormen van digitale publicaties; 

Gebruik: het raadplegen van een Uitgave, het downloaden en uploaden van Content alsmede alle overige mogelijke vormen van gebruik van een Uitgave door een Gebruiker;

Gebruiker: een ieder die op welke wijze dan ook Gebruik maakt van de Uitgaven van Van Ham Online Media Group B.V., bijvoorbeeld door deze te lezen, op te vragen, door Gebruikerscontent te plaatsen of anderszins;

Gebruikerscontent: alle door een Gebruiker aan Van Ham Online Media Group B.V. aangeboden Content waaronder, maar niet beperkt tot, ingezonden brieven en foto’s en alle Content die door een Gebruiker digitaal ter beschikking wordt gesteld c.q. wordt geüpload ten behoeve van een of meer Uitgaven;

Gebruikerscontent:

-          Gebruikerscontent mag niet in strijd zijn met enige wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Van Ham Online Media Group B.V.

-          Gebruikerscontent mag niet kwetsend of discriminerend zijn, in strijd met de openbare orde of goede zeden zijn, niet aanzetten tot geweld of het plegen van strafbare feiten, geen pornografisch materiaal bevatten en geen commerciële boodschappen bevatten;

-          Van Ham Online Media Group B.V. behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen;

-          Van Ham Online Media Group B.V. behoudt zich het recht voor de bevoegde opsporingsinstanties in te lichten over Gebruikerscontent die in strijd is met de openbare orde, anderszins in strijd is met de wet en/of indien zij tot melding van dergelijke Gebruikerscontent verplicht is;   

-          De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het Gebruik van de door hem aangeboden Gebruikerscontent

Ten aanzien van Gebruikerscontent in Digitale Uitgaven gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 

• De Gebruiker dient voor het ter beschikking stellen van Gebruikerscontent met zijn account in te loggen dan wel een correct e-mail adres op te geven;

• Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het ter beschikking stellen van Gebruikerscontent;

• Gebruikerscontent mag geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die de Digitale Uitgave kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan Van Ham Online Media Group B.V. en/of andere Gebruikers; 

• Van Ham Online Media Group B.V. heeft het recht om Gebruikerscontent te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze Gebruikerscontent door derden te kunnen traceren. Het is niet toegestaan om een watermerk te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. 

Van Ham Online Media Group is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de publicatie van Gebruikerscontent en de Gebruiker vrijwaart Van Ham Online Media Group voor alle aanspraken van derden ter zake.

Wijzigingen

Van Ham Online Media Group B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van haar Uitgaven, de via de Uitgave geleverde diensten, alsmede deze Algemene Voorwaarden & Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan. Door de voortzetting van het Gebruik van de Uitgaven, stemt de Gebruiker in met toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. 

Rechtskeuze

Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 16 juli 2018.