Onderhandelingsakkoord over cao Zuivelindustrie

De vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben met de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO een nieuw onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao Zuivelindustrie. De gemaakte afspraken gelden zowel voor werknemers onder de cao Zuivelindustrie als voor bedrijven onder cao Zuivelindustrie Hoger Personeel. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de vakbondsleden. Leden kunnen tot uiterlijk 27 mei hun stem uitbrengen.

De cao loopt van 1 april 2024 tot 1 april 2025. Vanaf 1 april 2024 is een loonsverhoging van 2% overeengekomen en vanaf 1 juli worden de lonen nog eens met 1% verhoogd. Vanaf 1 januari 2025 volgt daarnaast een verhoging van 1% van de eindejaarsuitkering. De regeling vervroegd uittreden wordt 2 jaar na 31 december 2025 ongewijzigd voortgezet, op voorwaarde dat de wettelijke regelingen dit mogelijk maken. Partijen hebben de intentie om deze afspraak in de cao-tekst op te nemen.

De betaling van de vitaliteitsregeling wordt verhoogd naar 95%. Deze regeling wordt geëvalueerd en indien nodig verbeterd, vooral wanneer blijkt dat de huidige 58+ regeling substantieel heeft bijgedragen aan het verlagen van het verzuim. Er wordt gestreefd naar voldoende koopkracht voor werknemers in de laagste salarisschalen, rekening houdend met eventuele overheidsmaatregelen die hun koopkracht beïnvloeden.

Laatste nieuws